متن زیبا

متن زیبا
عکس متن زیبا

متن زیبا

متن زیبا 

درختی می افتد همه متوجه صدای افتادنش می شوند ویک جنگل رشد میکند وکسی متوجه نمی شود
مردم اینگونه هستند به خاص بودن تو توجه نمی کنند بلکه به افتادنت توجه میکنند …
پس مواظب جای پایت باش

………………………………………………………………………………………

الگوی زیبایی برای دیگران باش.
سعی کن کسی که تو را می بیند، آرزو کند مثل تو باشد.
از ایمان سخن نگو، بگذار از نوری که بر چهره داری، آن را احساس کنند.
از عقیده نگو، بگذار با پایبندیِ تو آن را بپذیرند. از عبادت سخن نگو، بگذار آن را جلوی چشمشان ببینند.
از اخلاق برایشان نگو، بگذار آن را از طریق مشاهدۀ تو بپذیرند.
از تعهد برایشان نگو، بگذار با دیدن تو، از حقیقت آن لذت ببرند. بگذار مردم با اعمال تو “خوب بودن” را بشناسند.

………………………………………………………………………………………

بهترین نمودار زندگی چیست؟
این که در میان مردم زندگی کنی
ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی،
دروغ نگویی،
کلک نزنی
و سوء استفاده نکنی،
این شاهکار است …
ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ
“ﺗﺤﻤﻞ” ﮐﻨﻴﻢ،
ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ “ﻗﻀﺎﻭﺕ” ﻧﮑﻨﻴﻢ.
ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍی “ﺷﺎﺩﮐﺮﺩﻥ” یکدیگر ﺗﻼﺵ ﮐﻨﻴﻢ،
ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻬﻢ “ﺁﺯﺍﺭ” ﻧﺮﺳﺎﻧیم.
ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﻴﻢ،
ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ ﺑﻪ”ﻋﻴﻮﺏ” ﺧﻮﺩ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ.
حتی ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ “ﺩﻭﺳﺖ”ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ،
ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﻴﺴﺖ “ﺩﺷﻤﻦ” ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ.
ﺁﺭی، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺯﻳﺴﺘﻦ، بهترین نوع زندگی است…

………………………………………………………………………………………

هر 60 ثانيه اي رو كه با عصبانيت، ناراحتي و يا غم بگذرانی، از دست دادن يك دقيقه از فرصتی برای خوشبختی است كه ديگر به تو باز نميگردد.
زندگي كوتاه است.
قواعد را بشكن،
سريع فراموش كن،
به آرامی ببوس،
واقعاً عاشق باش،
بدون محدوديت بخند،
و هيچ چيزی كه باعث خنده ات ميگردد را رد نكن.

متن زیبا جذاب

برای تلگرام

عطرهای خوب به قدری خوبند که حتی شیشه های خالی شان هم بوی خوب می دهد !
آدمهای خوب مثل عطرهای خوبند
به قدری خوب که همیشه یادشان به آدم حس خوبی میدهد !
حتی اگر از این آدمها دور باشی باز هم خوبی شان نصیبت میشود !

………………………………………………………………………………………

ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ
ﻣﺜﻞ ﺁﻭﯾﺨﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻨﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﺳﺖ
ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ
ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﻭﺭﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ
ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﺍﻧﺒﻬﺎﯼ ﻫﺮ ﺁﺩﻣﯽ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﺴﺖ …

………………………………………………………………………………………

من رای میدهم,
به چشمهای مادرم,
به دستان ترک خورده پدر,
دو نماینده ,
دلسوز و
فداکار و
کاردان,
میخواهم شهر دلم را آباد کنم

متن زیبای عاشقانه

عاشقانه قشنگ

برای به دست آوردن یک دل ، همانطور که هستی باش …!
صداقت موثرترین تیری هستش که به قلب هدف میشینه …
هدفت رو با نقشه های جور وا جور آلوده نکن …!

………………………………………………………………………………………

دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند

………………………………………………………………………………………

هميشه فردايی نيست تا زندگی فرصت ديگری برای جبران اين غفلت‌ها به ما دهد
کسانی را که دوست داری هميشه کنار خود داشته باش
و بگو چقدر به آن‌ها علاقه و نياز داری
مراقبشان باش

………………………………………………………………………………………

میدانی آدمهای ساده
ساده هم عاشق میشوند
ساده صبوری میکنند
ساده عشق میورزند
ساده میمانند
اما سخت دل میکنند
آن وقت که دل میکنند
جان میدهند…

متن زیبا فلسفی

مفهومی فلسفی

هر چیزی که در مسیر زندگیت قرار میگیره پاسخ درخواستیه که به کائنات سفارش دادی
و این پیام دعوت به اون حس درونیته که همیشه دوست داشتی جزو خاصترینها باشی

………………………………………………………………………………………

وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند
پرهایش سفید می ماند
ولی قلبش سیاه میشود
دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست
اسراف محبت است.

………………………………………………………………………………………

ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﻦ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﺪ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻓﯽ ﻛﻨﻨﺪ …
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻣﻴﺪﺕ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﺕ ﻛﻨﻨﺪ …
ﻭﻗﺘﯽ ﻳﺎﺭﺕ ﺧﺪﺍﺳﺖ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺎﺭﻓﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ …
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻤﺎﻥ
ﭼﺘﺮِ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﭼﺘﺮِ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ …

………………………………………………………………………………………

روزى روستاييان تصميم گرفتند براى بارش باران، نماز باران بخوانند و دعا كنند. در روزي كه براى این کار در بیابان جمع شدند، تنها يك پسر بچه با خود چتر همراه داشت.
این یعنی ایمان…

………………………………………………………………………………………

در مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوها برنده می شوند.
چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی.
پس: ” هدف مهم تر از نیاز است “

………………………………………………………………………………………

همیشه کسی وجودداردکه سرراهتان سنگ پرتاب کند, این به شمابستگی دارد که باآن سنگهاچه میسازید, پل یادیوار.
شما معمارزندگیتان هستید سعی کنید معمارخوبی باشید.

………………………………………………………………………………………

فردا، روزی است بزرگتر از امروز! سعی کن امروز بزرگتر شوی، تا در بزرگی فردا گم نشوی…!

………………………………………………………………………………………

سکه ها همیشه صدا دارند
اما اسکناس ها بیصدا
پس هنگامی که ارزش و مقام شما بالا میرود
بیشتر آرام و بیصدا باشید …

متن زیبا برای اینستاگرام

برای اینستاگرام

تنها آب های آرام هستند که چهره ها رو
بدون انحراف و درست نشان می دهند..
بنابراین تنها ذهن های آرام می توانند درک شایسته و درستی از زندگی داشته باشند.
زندگی را رنگ بزن،
” رنگ شادی “
نگذار او رنگت کند..
به ” رنگ غم “…

………………………………………………………………………………………

چارلی چاپلین: آدم خوبــــــــــی باش ولی وقتت رو برای اثباتش به دیگران تلف نکن!

همیشه آنچه که درباره “من” میدانی باور کن،

نه آنچه که پشت سر “من” شنیده ای “من” همانم که دیده ای نه آنکه شنیده ای…!!!

………………………………………………………………………………………

زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه، همیشه کاری هست که بشه انجام داد و توش موفق بود…
تا زمانی که زندگی هست، امید هم هست.

………………………………………………………………………………………

ساحتار جامعه انسانی مانند
بازی دومینو است ، پس هرگز
از افتادن دیگران شاد نشو چون
دیر یا زود نوبت خودت هم میرسد

………………………………………………………………………………………

انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند
و آن شخص برایش یک غریبه باشد
می تواند با یک نفر بیست دقیقه وقت بگذراند و تا آخر عمر فراموشش نکند

………………………………………………………………………………………

خوشبختي از آن كسي است
كه در فضاي شکرگزاری زندگي كند
چه دنيا به كامش باشد و چه نباشد
چه آن زمان كه مي دود و نميرسد
و چه آن زمان كه گامي برنداشته،خود را در مقصد مي بيند
چرا كه خوشبختي
چيزي جز آرامش نيست
و هر كس كه اين موهبت الهي را دارد
خوشبخت است

………………………………………………………………………………………

و خوب باش ، حتی اگر آدم های اطرافت خوب نیستند ،
تو خوب باش ، حتی اگر همه از خوبی هایت سو استفاده کردند ،
تو خوب باش ، حتی اگر جواب خوبی هایت را با بدی دادند ،
تو خوب باش ، همین خوب ها هستند که زمین را برای زندگی زیبا می کنند …

………………………………………………………………………………………

چیزی که سرنوشت انسان را می سازد
“استعدادهایش” نیست
“انتخابهایش” است . . .

………………………………………………………………………………………

زمان ، رایگان است ولی بسیار قیمتی
نمیتوانید صاحبش باشید ، اما میتوانید از آن استفاده کنید
نمیتوانید نگه اش دارید ، اما میتوانید صرفش کنید
و وقتی که از دست دادید ، دیگر هرگز نمیتوانید به دستش بیاورید …!

متن زیبا درباره زندگی

در مورد زندگی

هرکس همان گونه است که فکر می کند پس مراقب افکار خود باشید .
ذهن همچون ساعتی پیوسته درحال کار کردن است و
باید هر روز با اندیشه های خوب آن را کوک کرد .

………………………………………………………………………………………

هر یک از لحظات زندگیه ما ، همچون گوهری بی نهایت ارزشمنده
که به هیچ وجه نمیشه روی اون قیمت گذاشت
پس باید نهایت تلاشمون رو برای بهبود همون لحظه داشته باشیم …

………………………………………………………………………………………

ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ !
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !
ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﮕﺮ !
ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ !
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ، ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﯿﻨﺪﯾﺶ !
ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻓﻬﺎﯾﺖ، ﺳﺨﺘﯽ ﺭﺍ ﻫﻞ ﺑﺪﻩ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ !
ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﯼ،ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﻫﻤﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻨﯽ،
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ، با ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ …

………………………………………………………………………………………

سرچشمه حيات آدمى “دل” است.
هر آنچه را كه از دل بگذرانيم ؛
دير يا زود همان
در زندگيمان رخ خواهد داد ..
پس، به دل بيآموزيم كه
فقط نيكى ها را از خود بگذراند ..

متن های زیبا و دلنشین

متن های زیبا و دلنشین

شما شبیه کسانی خواهید شد که
بیشترین رابطه را با آن ها دارید،
پس با افرادی معاشرت کنید که
ذهنی ثروتمند دارند.

………………………………………………………………………………………

انتخابی که هر انسانی همیشه پیش‌رو دارد،
خواندن کتاب و صعود به سمت قله،
و یا همان پایین نشستن و تماشای تلوزیون…

………………………………………………………………………………………

انتظاراتی که انسان از دیگران دارد، میله‌هایی هستند که او با آن‌ها زندان خود را می‌سازد…

………………………………………………………………………………………

بالا رفتن از كوه سخته
ولي منظره اي كه از
قله كوه مي تواني ببيني
بي نظيره !

………………………………………………………………………………………

هفت چیز بدون هفت چیز دیگر خطرناک است:
ثروت بدون زحمت
دانش بدون شخصیت
علم بدون انسانیت
سیاست بدون شرافت
لذت بدون وجدان
تجارت بدون اخلاق
و عبادت بدون ایثار

………………………………………………………………………………………

شاد کردن یک انسان میتواند دنیا را تغییر دهد
شاید که کل جهان را عوض نکند اما جهان او را دگرگون میکند….

………………………………………………………………………………………

زلال باشید…پرندگان به برکه های آرام پناه میبرند؛
و انسانها به دلهای پاک،
زیرا دلهای پاک همچون برکه های آرام اند،
و دیگران بدون هیچ وحشتی به آنها اعتماد میکنند،
پس خوشا بحال کسانی که مایه آرامش دیگران هستند…

………………………………………………………………………………………

مسیر رسیدن به خوشبختی : 
۱- قلبتان را از کینه خالی نگه دارید.
۲- ذهنتان را از نگرانی خالی نگه دارید.
۳- ساده زندگی کنید.
۴- کم توقع باشید.
۵- گذشت داشته باشید و ببخشید .

………………………………………………………………………………………

ازلحظه به لحظه زندگی کردن گریـــــزی نیست
باید هـــــــرلحظه را چنان باید زیست که گویی واپسین لحظه است،
پس، وقت را در جــــــــــــدل،گــــــــلایهو نــــــــزاع تلف نباید کرد
شاید لحظه بعد حتیٰ بزای پوزش طلبی در دست نباشد.

………………………………………………………………………………………

زیاد خوب نباش
زیاد دم دست هم نباش
زیاد که خوب باشی…
دل آدم ها را می زنی
آدم ها این روز ها…
عجیب به خوبی…و
به شیرینی…
حساسیت پیدا کرده اند
زیاد که باشی…
زیادی می شوی

متن زیبا در مورد عشق

در مورد عشق

اگرکسی را یافتی که
در لبخندت،غمت را دید
درسکوتت،حرفهایت را شنید
و درخشمت،محبت را فهمید
بدان او
بهترین دارایی زندگی توست

………………………………………………………………………………………

يكي از بزرگترين اسرار عشق و محبت اين است كه بياموزيد چگونه آرمانها و انديشه هاي ناهماهنگ را از ذهن خود بزداييد و همواره آرزويي كنيد كه صادقانه مي خواهيد، نه آنچه كه فكر مي كنيد شايد بتوان به دست آورد.

………………………………………………………………………………………

یکی از زیباترین لحظه ها ،
لحظه‌ایه که میبینی‌ یکی‌ لبخند رو لبشه
و تو میدونی‌ که …
تو دلیل اون لبخند هستی‌ …

………………………………………………………………………………………

یک دل.. یک آسمان.. یک بغض..
و آرزو های ترک خورده!!
خنده های تـــو
آرزوهـــای مـن انـد
بخــند و لبخندی بزن
تا برآورده شوند…

متن زیبا کوتاه

کوتاه

به آدمهـایی ڪه…
ازخوشحـالی شماشـاد میشوند،
و ازناراحتـی شماغمگــین،
توجه خـاص داشته باشید…
آنها ڪسانی اندکه سـزاوار
جایگاهی ویـژه درقلـب شمـاهستند!

………………………………………………………………………………………

فقیری به ثروتمندی گفت:
کجاتشریف می‌برى؟
ثروتمند گفت: قدم میزنم تا اشتها
پیدا کنم تو کجا میروی؟
فقیر گفت: من اشتها دارم
قدم میزنم تا غذا پیدا کنم!

………………………………………………………………………………………

هرگاه به صداي خدا
درقلبت گوش كنی
به آرامشی محض وشگفت انگيز
ميرسی به آرامشی بسيار عميق و ژرف
او زيباترين سخنان را
در گوش تو باتو ميگويد
اوهميشه به تو
وعده‌های زيبا ونيكو میدهد

………………………………………………………………………………………

هیچگاه احساسات کسی رو دست کم نگیرید
چون هرگز نمی دانید
برای اینکه آن را به شما ابراز کند
چقدر شجاعت به خرج داده است

………………………………………………………………………………………

خوشبختی مانند تلفن است؛
اگر دیگران نداشته باشند،
به هیچ درد شما نخواهد خورد!

………………………………………………………………………………………

نگرانی یعنی
تباه کردن لحظه های زندگی
برای حادثه ای درآینده،که شایدهرگزاتفاق نیفتد
توآسمان همیشه ازیه ارتفاعی به بعددیگه ابری وجودنداره
پس وقتی آسمون دلت ابری
شد،باابرهانجنگ،اوج بگیر

………………………………………………………………………………………

بزرگترین هدیه ای
که میتوان به کسی داد؛
زمان ست !
هنگامیکه برای
یک نفر وقت میگذاری ،
قسمتی از زندگیت را برای او میدهی
که دیگر باز پس نمیگیری …

………………………………………………………………………………………

دو چیز انسان را نابود میکند :
مشغول بودن به گذشته
مشغول شدن به دیگران
هر کس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد!
و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد، نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد!

………………………………………………………………………………………

انسان ها زود پشیمان می شوند…. گاه از گفته هایشان
گاه از نگفته هایشان
اما سراغ ندارم کسی را
که از” لبخند زدن ” پشیمان شده باشد…!
خوشا به حال آنانی که خوب میدانند ،
” لبخند زدن “منطقی ترین گفت و گوی عاشقانه است…..

جملات زیبا

جملات قشنگ و احساسی

غصه گذشته ها را نخورید. چون تمام شده است
و نگران آینده نباشید چون هنوز نیامده است
در لحظه زندگی کنید
و آنقدر خوش بگذارنید که ارزش بیاد آوردن را داشته باشد

………………………………………………………………………………………

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی…
دلی را نرنجانی…
آبرویی را نریزی…
واز همه مهم تر، دیگران از تو آسیبی نبینند …

………………………………………………………………………………………

وقت طلا نیست
وقت زندگی است
و هیچ چیز با ارزش تر از
زندگی نیست ….
قدر لحظه ها را بدانیم
که عمر و زندگی المثنی ندارد….

………………………………………………………………………………………

اگر همین امروز را خوب زندگی کنی،
همه ی دیروزهایت
به خاطره ای خوش و فرداهایت
به امید تبدیل خواهد شد…

………………………………………………………………………………………

زیبـاترین هندسـه زندگی
ایـن اسـت که
پـلی از امیـد بسـازی
بالاتـر از
دریـای نا امیـدی.

………………………………………………………………………………………

همیشه مهربان خواهم ماند
حتی اگر کسی قدر مهربانی هایم را نداند!
من خدایی دارم
که به جای همه برایم جبران می کند …

………………………………………………………………………………………

زندگي همچون رودخانه است؛ هميشه جريان دارد و اگر مسير خود را آگاهانه و با اراده معين نكنيد دستخوش امواج آن خواهيد شد

………………………………………………………………………………………

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود، دری دیگر باز می شود
ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم.

………………………………………………………………………………………

هر آنچه که زیباست زیبا می ماند
حتی اگر پژمرده باشد …

جملات زیبا و کوتاه

جملات مفهومی و کوتاه

لبخند
بيش از چند لحظه دوام ندارد،
اما خاطره ي آن جاوداني است……

………………………………………………………………………………………

زیبا اندیش که باشی
همه چیز را زیبا می بینی.
نگاه از درون تو می آید؛
نگاه درونیت را به دنیا زیبا کن!
تا دنیا زیباییهایش را بر تو جاری کند.
تو زیبا ببین تا زیبا دیده شوی…

………………………………………………………………………………………

همه یک روز
به گذشته برمیگردیم
برای کسانی که دوستمان داشتند
و ما
رهایشان کردیم
سخت خواهیم گریست!

………………………………………………………………………………………

سخت است فهماندن نکته ای به کسی،
که منافعش در نفهمیدن است..!!

………………………………………………………………………………………

کوروش_کبیر :
به یادتان می‌آورم
تا بدانید
که زیباترین منش برای
انسان محبت است،،،،
پــس مـحـبـت کنـید
چه به دوست و چه دشمن
که محبت
دوست را بزرگ کنـد
و دشمن را نیـز دوست!!!!

………………………………………………………………………………………

بعضی‌ها را هر چقدر بخوانی
خسته نمی‌شوی!
بعضی‌ها را هر چقدر گوش دهی
عادت نمی‌شوند!
بعضی‌ها هرچه تکرار شوند
باز بکر هستند و دست‌نخورده
بعضی‌ها بی نهایتند
مــثــل مادر

………………………………………………………………………………………

اگر روزی به کسی محبت کردید.
باور داشته باشید..
هرگز نخواهد توانست از یاد ببرد…
«ماندگارترین اثر هنری انسان محبت است»

………………………………………………………………………………………

خوشبختی اون چیزی نیست
که آدم از بیرون میبینه
خوشبختی تو دل آدماست
دل اگر خوش باشه آدم خوشبخته
لحظه هاتون پراز احساس خوشبختی

………………………………………………………………………………………

انسان هایی هستند که دیوار بلندت را می بینند
ولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند که ،
تو را فرو بریزند …!
تا تو را انکار کنند …!
تا از رویت رد شوند …!

………………………………………………………………………………………

وقتی آدمهای کوچک رو برای خودمون خیلی بزرگ کنیم
هم اونها رو به اشتباه می اندازیم و خود را نیز…

مطالب زیبا

مطالب زیبا

صداقت داشتن و روراست بودن در زندگی خیلی مؤثر است.
هر کس اگر بتواند در طول زندگی اش با اطرافیان خود رابطه ای براساس صداقت و یکرنگی ایجاد کند آن وقت است که می تواند زندگی خوبی را برای خود رقم زند. یکرنگی بیانگر آغازی زیبا و سرشار از انرژی ♥️ است.
باید بدانیم که اگر نتوانیم این احساس را در خود به وجود آوریم اولین کسی که در زندگی ضربه خواهد خورد خودمان خواهیم بود، زیرا همواره در میان نگرانی ها دست و پا خواهیم زد و باور نخواهیم کرد که در آسایش می توان زیست.برای ایجاد لحظاتی در آرامش از همان آغاز زندگی مشترک و یا دوستی به دیگران دروغ نگفته و پنهانکاری نکنید و با آنها با راستی و درستی رفتار کرده و روش خوبی را در پیش بگیرید.♥️
تنها در این صورت است که در آینده نه تنها در مورد ارتباط خودتان با همسرتان نگرانی نخواهید داشت، بلکه نگران تربیت فرزندانتان نیز نخواهید بود زیرا آنها بزرگترین نکته را در زندگی شاهد بوده و از شما فرا گرفته اند.

………………………………………………………………………………………

“چندين سال قبل براي تحصيل در دانشگاه سانتا کلارا کالیفرنیا، وارد ايالات متحده شده بودم،سه چهار ماه از شروع سال تحصيلي گذشته بود كه يك كار گروهي براي دانشجويان تعيين شد كه در گروه هاي پنج شش نفري با برنامه زماني مشخصي بايد انجام ميشد.
دقيقا يادمه از دختر كه درست توي نيمكت بغليم مينشست و اسمش كاترينا بود پرسيدم كه براي اين كار گروهي تصميمش چيه؟
گفت اول بايد برنامه زماني رو ببينه، ظاهرا برنامه دست يكي از دانشجوها به اسم فيليپ بود.
پرسيدم فيليپ رو ميشناسي؟
كاترينا گفت آره، همون پسري كه موهاي بلوند قشنگي داره و رديف جلو ميشينه!
گفتم نميدونم كيو ميگي!
گفت همون پسر خوش تيپ كه معمولا پيراهن و شلوار روشن شيكي تنش ميكنه!
گفتم نميدونم منظورت كيه؟
گفت همون پسري كه كيف وكفشش هميشه ست هست باهم!
بازم نفهميدم منظورش كي بود!
اونجا بود كه كاترينا تون صداشو يكم پايين آورد و گفت فيليپ ديگه، همون پسر مهربوني كه روي ويلچير ميشينه…
اين بار دقيقا فهميدم كيو ميگه ولي به طرز غير قابل باوري رفتم تو فكر،
آدم چقدر بايد نگاهش به اطراف مثبت باشه كه بتونه از ويژگي هاي منفي و نقص ها چشم پوشي كنه…
چقدر خوبه مثبت ديدن…
يك لحظه خودمو جاي كاترينا گذاشتم ، اگر از من در مورد فيليپ ميپرسيدن و فيليپوميشناختم،
چي ميگفتم؟
حتما سريع ميگفتم همون معلوله ديگه!!
وقتي نگاه كاترينا رو با ديد خودم مقايسه كردم خيلي خجالت كشيدم…
شما چي فكر ميكنيد؟
چقدر عالي ميشه اگه ويژگي هاي مثبت افراد رو بيشتر ببينيم و بتونيم از نقص هاشون چشم پوشي كنيم”

………………………………………………………………………………………

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید . من که نمی خواهم موشک هوا کنم . می خواهم در روستایمان معلم شوم .
دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول ، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند .

………………………………………………………………………………………

هیچ وقت حسرت زندگی ادمایی رو که از درونشون خبر نداری نخور!!!!
حسادت نوعی اعتراف به حقیر بودن خویش است.. هر قلبی دردی دارد٬ فقط نحوه ابراز آن فرق دارد… بعضی ها آن رادرچشمانشان پنهان میکنند ٬ بعضی هادرلبخندشان!!!!!!
خنده رامعنی به سر مستی مکن
آنکه میخندد غمش بی انتهاست..
نه سفیدی بیانگر زیبایی ست……. ونه سیاهی نشانه زشتی…….. کفن سفید ٬ اما ترساننده است: وکعبه سیاه ٫ اما محبوب ودوست داشتنی است…..
انسان به اخلاقش هست نه به مظهرش…..
قبل از اینکه سرت را بالا ببری ونداشته هایت را به پیش خدا گلایه کنی….. نظری به پایین بیندازو داشته هایت راشاکر باش…..
انسان بزرگ نمیشود جز به وسیله ي فکرش ؛ شریف نمیشود جز به واسطه ي رفتارش وقابل احترام نمیگردد جز به سبب اعمال نیکش…

………………………………………………………………………………………

۷ جمله دوست داشتنی:
۱- با گذشته تان صلح برقرار کنید تا زمانِ حالِ شما را تباه نکند.
۲- آنچه که دیگران درباره شما فکر می کنند اهمیتی ندارد.
۳- زمان همه چیز را التیام می بخشید. کمی زمان دهید، فقط مقداری.
۴- هیچکس دلیل خوشبختی شما نیست مگر خود شما.
۵- زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید، شما درک درستی از ماهیت سفر آنها ندارید.
۶- زیاد فکر نکنید، ندانستن پاسخ همه پرسشها اشکالی ندارد.
۷- لبخند بزنید، شما صاحب همه مشکلات دنیا نیستید.

………………………………………………………………………………………

ﻣﺘﺎﻫﻞ ﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻃﻼﻕ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻨﺪ
ﺷﺎﻏﻼﻥ ﺍﺯ ﺷﻐﻠﺸﺎﻥ ﻣﯿﻨﺎﻟﻨﺪ
ﺑﯿﮑﺎﺭﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻐﻠﻨﺪ
ﻓﻘﺮﺍ ﺣﺴﺮﺕ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻧﺪ
ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﯿﻨﺎﻟﻨﺪ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ :
” ﻗﺪﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ

………………………………………………………………………………………

روزی معلم از دانش آموزانش پرسيد:
آيا ميدانيد چرا وقتي انسان ها با هم دعوا ميکنند سر يک ديگر داد ميزنند؟
يکي گفت :شايد به اين خاطر که مي خواهند سخن خود را به هم بقبولانند.
يکي ديگر گفت :شايد ميخواهند بگويند زور من بيشتر است
و هر کدام چيزي گفتند…! ولي هيچ کدام جواب معلم نبود
معلم سخنش را ادامه داد و گفت:
وقتي آدم ها با هم دعوا ميکنند قلب هايشان از هم دور ميشود
وديگر صداي هم ديگر را نميشنوند. به همين خاطر بر سر هم داد مي زنند
در واقع جسم هاي آن ها به هم نزديک است ولی قلب ها دور!.
ولي وقتي قلب ها به هم نزديک باشد ديگر احتياجي به داد زدن نيست
احتياجي به نزديک بودن هم نيست
حتي گاهي احتياج به حرف زدن هم نيست
اگر دو نفر که همديگر را دوست دارند پيش هم باشند
فقط با چشم هايشان هم ديگر را ميبينند و با قلب ها يشان با هم حرف ميزنند .
ديگر زبان به کار نمي آيد.
و اين زيبا ترين نوع حرف زدن است!