"> نقل و انتقال تلفن در همراه اول | مجله اینترنتی ربسونا

نقل و انتقال تلفن در همراه اول

انتقال خط تلفن در همراه اول

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه اول تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. در نقل و انتقال تلفن در همراه اول خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

نقل وانتقال تلفن همراه اول :

مشترکین تلفن همراه می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه نموده  و درصورت عدم منع قانونی نسبت به نقل وانتقال اقدام نمایند.

شرایط دریافت خدمت ومدارک موردنیاز:

۱. مراجعه همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده

۲. اصل و تصویرکارت ملی انتقال دهنده

۳. اصل و تصویر کارت ملی انتقال گیرنده

۴. سیم کارت فعال

۵. پرداخت صورتحساب میاندوره (تایید وصولی صورتحساب میاندوره توسط دفتر خدمات ارتباطی الزامی است)

۶. ارائه کدپستی ۱۰رقمی انتقال گیرنده

۷. تنظیم سند نقل و انتقال و درج امضاء و اثر انگشت  

حضور همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا وکیل قانونی آنها، تنظیم و تکمیل سند نقل و انتقال، درج امضا و اثرانگشت طرفین، تکمیل فرم تعهدات توسط انتقال گیرنده یا وکیل قانونی وی، برگه مشخصات تلفن های همراه اعتباری و یا اقرارنامه تاییدشده، اارائه اصل و تصویر کارت ملی انتقال دهنده و انتقال گیرنده (در صورتی که یکی از طرفین دارای شخصیت حقوقی باشد، ارائه روزنامه رسمی شرکت، معرفی نامه نماینده ی مربوطه و کارت ملی وی، الزامی است)، ارائه اصل و تصویر وکالتنامه قانونی (درصورت مراجعه وکیل جهت نقل و انتقال)، هزینه نقل و انتقال از میزان اعتبار مشترک کسر می گردد.
توجه در نقل و انتقال تلفن در همراه اول:
 ۱. به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

۲.درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده  به  سن قانونی نرسیده باشند، حضور ولی  قهری (پدریا جد پدری )  الزامی    می باشد. ( ارائه اصل وتصویر کارت ملی ولی به همراه تصویر شناسنامه مالک الزامی است).

مطلب پیشنهادی
تلگرام

۳.درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به سن قانونی نرسیده لیکن از جانب دادگاه دارای حکم رشد باشند، ارائه حکم رشد نیزهمراه با مدارک مورد نیازجهت نقل و انتقال الزامی می باشد.

۴.درصورت مهجور و یا غیررشید بودن انتقال دهنده جهت  نقل وانتقال ، ارائه قیم نامه وچنانچه درقیم نامه نقل وانتقال اموال ، منوط به اجازه از اداره سرپرستی باشد اخذ اجازه نامه از اداره سرپرستی نیزالزامی می باشد.

۵. درصورت تعویض سیم کارت ، انتقال دهنده پس از گذشت بیست روز می تواند نسبت به نقل و انتقال اقدام نمایند.

۶. به موجب مصوبه کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات اپراتور مجاز به فروش هرگونه سیمکارت تلفن همراه به افراد کمتر از ۱۸ سال نمی باشد.

۰/۵ (۰ Reviews)